تور وان5 شب ویژه نوروز | حرکت از تهران

(5 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,865,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,115,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,865,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,865,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,150,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,940,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,462,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,770,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,060,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,270,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,566,000 تومان
قیمت 4 تخته
6,368,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,087,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,770,000 تومان
قیمت 4 تخته
6,770,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,212,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,270,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,066,000 تومان
قیمت 4 تخته
7,243,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,850,000 تومان
قیمت 4 تخته
6,740,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,770,000 تومان
قیمت 4 تخته
6,770,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,330,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
7,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,025,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,210,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,650,000 تومان
قیمت 4 تخته
7,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,830,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,980,000 تومان
قیمت 4 تخته
7,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,210,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,980,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,990,000 تومان
قیمت 3 تخته
8,390,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,025,000 تومان
قیمت 3 تخته
9,150,000 تومان
قیمت 4 تخته
8,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
11,010,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
13,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,830,000 تومان
قیمت 3 تخته
11,990,000 تومان
قیمت 4 تخته
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور وان  (5  شب و 6 روز ) حرکت از تهران ویژه نوروز


خدمات : اتوبوس 25 نفره تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپرینتر ، راهنمای سفر در شهر وان

حرکت به صورت روزانه 

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm