تور وان4 شب ویژه نوروز | حرکت از تهران

(4 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,490,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,350,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,583,333 تومان
قیمت 4 تخته
5,375,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,850,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,683,333 تومان
قیمت 4 تخته
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,083,333 تومان
قیمت 4 تخته
5,925,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
6,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,483,333 تومان
قیمت 4 تخته
6,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,350,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,316,667 تومان
قیمت 4 تخته
6,255,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,350,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
6,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,750,000 تومان
قیمت 4 تخته
6,625,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,950,000 تومان
قیمت 4 تخته
6,875,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,216,667 تومان
قیمت 4 تخته
6,975,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,216,667 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
8,266,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,422,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,547,333 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
8,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
8,150,000 تومان
قیمت 4 تخته
7,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,912,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,714,000 تومان
قیمت 3 تخته
9,638,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
11,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,694,000 تومان
قیمت 3 تخته
10,422,000 تومان
قیمت 4 تخته
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور وان  (4  شب و 5 روز ) حرکت از تهران ویژه نوروز


خدمات : اتوبوس 25 نفره تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپرینتر ، راهنمای سفر در شهر وان

حرکت به صورت روزانه 

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm