تور وان3 شب ویژه نوروز | حرکت از تهران

(3 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,115,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,265,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,115,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,115,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,550,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,225,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,068,750 تومان
قیمت 2 تخته
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,025,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,600,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,481,250 تومان
قیمت 2 تخته
5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,512,500 تومان
قیمت 3 تخته
5,725,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,725,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,987,500 تومان
قیمت 1 تخته
7,825,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,687,500 تومان
قیمت 2 تخته
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,775,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,706,250 تومان
قیمت 2 تخته
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,725,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,537,500 تومان
قیمت 2 تخته
6,212,500 تومان
قیمت 1 تخته
6,662,500 تومان
قیمت 3 تخته
6,100,000 تومان
قیمت 4 تخته
6,006,250 تومان
قیمت 2 تخته
6,475,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,387,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
6,193,750 تومان
قیمت 2 تخته
6,625,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,562,500 تومان
قیمت 3 تخته
6,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
6,268,750 تومان
قیمت 2 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,787,500 تومان
قیمت 3 تخته
6,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
7,237,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,854,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,698,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
7,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,275,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,150,000 تومان
قیمت 4 تخته
7,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,221,500 تومان
قیمت 1 تخته
12,823,000 تومان
قیمت 3 تخته
8,266,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
9,662,500 تومان
قیمت 1 تخته
13,558,000 تومان
قیمت 3 تخته
8,854,000 تومان
قیمت 4 تخته
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور وان  (3  شب و 4 روز ) حرکت از تهران ویژه نوروز


خدمات : اتوبوس 25 نفره تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپرینتر ، راهنمای سفر در شهر وان

حرکت به صورت روزانه 

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm