تور وان5 شب ویژه زمستان | حرکت از تهران

(5 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,865,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,115,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,865,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,865,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,150,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,940,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,462,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,770,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,060,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,270,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,566,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,368,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,087,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,770,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,770,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,212,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,270,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,066,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,243,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,850,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,740,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,770,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,770,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,330,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,025,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,210,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,650,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,830,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,980,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,210,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,980,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,990,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,390,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,025,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,150,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
8,010,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
10,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,830,000 تومان
قیمت 3 تخته
8,990,000 تومان
قیمت 4 تخته
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور وان  (5  شب و 6 روز ) حرکت از تهران ویژه زمستان


خدمات : اتوبوس 25 نفره تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپرینتر ، راهنمای سفر در شهر وان

حرکت به صورت روزانه 

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm