تور وان2 شب ویژه زمستان | حرکت از تهران

(4 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,840,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,740,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,740,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,750,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,866,667 تومان
قیمت 4 تخته
1,762,500 تومان
قیمت 2 تخته
2,075,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,916,667 تومان
قیمت 4 تخته
1,825,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,116,667 تومان
قیمت 4 تخته
2,037,500 تومان
قیمت 2 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,752,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,375,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,316,667 تومان
قیمت 4 تخته
2,175,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,233,333 تومان
قیمت 4 تخته
2,187,500 تومان
قیمت 2 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,075,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,525,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,825,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,387,500 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,975,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,550,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,512,500 تومان
قیمت 2 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,425,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,683,333 تومان
قیمت 4 تخته
2,562,500 تومان
قیمت 2 تخته
2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,575,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,683,333 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,208,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,286,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,848,667 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,150,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,531,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,932,000 تومان
قیمت 3 تخته
38,940,004 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,825,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,422,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,286,000 تومان
قیمت 4 تخته
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور وان  (2  شب) حرکت از تهران ویژه زمستان


خدمات : اتوبوس 25 نفره تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپرینتر ، راهنمای سفر در شهر وان

حرکت به صورت روزانه 

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm