تور وان4 شب ویژه زمستان | حرکت از تهران

(4 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,490,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,350,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,583,333 تومان
قیمت 4 تخته
2,375,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,850,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,683,333 تومان
قیمت 4 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,083,333 تومان
قیمت 4 تخته
2,925,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,483,333 تومان
قیمت 4 تخته
3,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,350,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,316,667 تومان
قیمت 4 تخته
3,255,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,350,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,625,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,950,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,875,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,216,667 تومان
قیمت 4 تخته
3,975,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,216,667 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
5,266,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,422,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,547,333 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,150,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,912,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,714,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,638,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
8,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,694,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,422,000 تومان
قیمت 4 تخته
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور وان  (4  شب و 5 روز ) حرکت از تهران ویژه زمستان


خدمات : اتوبوس 25 نفره تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپرینتر ، راهنمای سفر در شهر وان

حرکت به صورت روزانه 

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm