تور وان 7 شب | حرکت از تهران

(7 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,710,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,190,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,850,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,980,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,150,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,540,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,260,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,670,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,890,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,290,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,030,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,310,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,230,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,310,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,850,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,380,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,310,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,270,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,030,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,390,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,870,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,270,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,590,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,250,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,150,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
5,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,470,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,290,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,870,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,250,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,940,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
5,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,670,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,290,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,550,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,150,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
6,242,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,014,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,234,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
6,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,810,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,130,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
6,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,550,000 تومان
قیمت 4 تخته
6,270,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,930,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,310,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,350,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,410,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
8,979,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,710,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,943,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
10,274,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,713,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,943,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
10,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,040,000 تومان
قیمت 3 تخته
8,202,000 تومان
قیمت 4 تخته
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور وان  (7  شب) حرکت از تهران ویژه پاییز


خدمات : اتوبوس 25 نفره تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپرینتر ، راهنمای سفر در شهر وان

حرکت به صورت روزانه 

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm