تور وان 5 شب | حرکت از تهران

(5 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,350,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,550,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,450,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,950,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,750,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,050,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,150,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,350,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,150,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,450,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,750,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,550,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,750,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,550,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,450,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,950,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,750,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,050,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,450,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,750,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,050,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,950,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,950,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,710,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,010,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,850,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,650,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,450,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,950,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,950,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,850,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
6,685,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,490,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,940,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
7,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,490,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,940,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
7,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,160,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,130,000 تومان
قیمت 4 تخته
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور وان  (5   شب) حرکت از تهران ویژه پاییز


خدمات : اتوبوس 25 نفره تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپرینتر ، راهنمای سفر در شهر وان

حرکت به صورت روزانه 

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm