تور وان4 شب | حرکت از تهران

(4 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,620,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,180,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,060,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,380,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,220,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,740,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,580,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,380,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,660,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,060,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,820,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,460,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,660,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,580,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,140,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,740,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,380,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,740,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,380,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,340,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,820,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,860,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,020,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
5,488,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,336,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,896,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
6,228,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,336,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,896,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
31,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,060,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,900,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور وان  (4  شب) حرکت از تهران ویژه پاییز


خدمات : اتوبوس 25 نفره تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپرینتر ، راهنمای سفر در شهر وان

حرکت به صورت روزانه 

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm