تور وان3 شب | حرکت از تهران

(3 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,890,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,810,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,820,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,000,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,830,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,210,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,810,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,270,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,360,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,340,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
2,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,070,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,150,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,220,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,320,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,580,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,230,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,510,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,750,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,730,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,710,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,030,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,810,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,218,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,406,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,786,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,790,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,070,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
3,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,250,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,350,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,230,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,550,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,290,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,391,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,277,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,947,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,946,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,277,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,947,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
5,057,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,276,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,058,000 تومان
قیمت 4 تخته
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور وان  (3  شب) حرکت از تهران ویژه پاییز


خدمات : اتوبوس 25 نفره تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپرینتر ، راهنمای سفر در شهر وان

حرکت به صورت روزانه 

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm