تور وان3 شب ویژه زمستان | حرکت از تهران

(3 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,115,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,265,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,115,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,115,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,550,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,225,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,068,750 تومان
قیمت 2 تخته
2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,025,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,481,250 تومان
قیمت 2 تخته
2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,512,500 تومان
قیمت 3 تخته
2,725,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,725,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,987,500 تومان
قیمت 1 تخته
4,825,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,687,500 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,775,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,706,250 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,725,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,537,500 تومان
قیمت 2 تخته
3,212,500 تومان
قیمت 1 تخته
3,662,500 تومان
قیمت 3 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,006,250 تومان
قیمت 2 تخته
3,475,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,387,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,193,750 تومان
قیمت 2 تخته
3,625,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,562,500 تومان
قیمت 3 تخته
3,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,268,750 تومان
قیمت 2 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,787,500 تومان
قیمت 3 تخته
3,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,237,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,854,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,698,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,275,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,150,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,221,500 تومان
قیمت 1 تخته
9,823,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,266,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت 2 تخته
6,662,500 تومان
قیمت 1 تخته
10,558,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,854,000 تومان
قیمت 4 تخته
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور وان  (3  شب و 4 روز ) حرکت از تهران ویژه زمستان


خدمات : اتوبوس 25 نفره تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپرینتر ، راهنمای سفر در شهر وان

حرکت به صورت روزانه 

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm