تور آنتالیا ویژه پاییز 1401 | پرواز ترکیش

(6 شب)
Economy
هواپیما
IKA AYT
تاریخ : جمعه 1401/06/25 ساعت حرکت : 03:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ترکیش
مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy
هواپیما
AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/06/31 ساعت حرکت : 20:00
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل : ترکیش
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
20,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
37,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
68,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
70,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
29,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
70,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
29,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
65,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
29,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
69,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
44,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
29,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
47,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
31,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
47,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
41,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
48,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
83,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
31,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
48,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
31,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
49,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
49,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
49,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
50,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
72,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
51,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
88,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
52,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
34,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
53,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
85,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
33,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
59,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
81,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
37,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
65,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
110,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
40,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
65,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
110,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
40,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
72,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
117,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
43,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
79,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
130,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
47,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
109,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
184,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
62,490,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

آفر تور آنتالیا ویژه پاییز 1401 (6 شب و 7 روز) با پرواز ترکیش ایر لاین

 خدمات : بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

مسئولیت هرگونه ممنوع الخروج بودن و یا عدم اعتبار گذرنامه با مسافر و یا آژانس درخواست کننده می باشد و تایسیزپرواز پارسیان هیچگونه مسئولیتی ندارد

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm