تور استانبول ویژه تابستان 1401 | 4شب

(4 شب)
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : يكشنبه 1401/05/23 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy
هواپیما
IST IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/05/27 ساعت حرکت : 13:30
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
11,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
13,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,503,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,913,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه تابستان 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm