تور استانبول ویژه تابستان 1401 | 4شب

(4 شب)
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : شنبه 1401/05/22 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy
هواپیما
IST IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/05/26 ساعت حرکت : 13:30
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
10,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
12,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,203,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,613,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه تابستان 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm