تور استانبول ویژه تابستان 1401 | 4شب

(4 شب)
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1401/05/26 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy
هواپیما
IST IKA
تاریخ : يكشنبه 1401/05/30 ساعت حرکت : 13:30
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
10,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
12,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,003,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,413,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه تابستان 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm