تور استانبول ویژه تابستان 1401 | 4شب

(4 شب)
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : سه شنبه 1401/05/18 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy
هواپیما
IST IKA
تاریخ : شنبه 1401/05/22 ساعت حرکت : 13:30
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
11,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
13,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,703,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,113,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه تابستان 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm