تور استانبول ویژه تابستان 1401 | 4شب

(4 شب)
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : يكشنبه 1401/05/16 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy
هواپیما
IST IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/05/20 ساعت حرکت : 13:30
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
13,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
15,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,603,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,013,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
65,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه تابستان 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm