تور آنتالیا | ویژه تابستان 1401 | 6 شب

(6 شب)
Economy
هواپیما
IKA AYT
تاریخ : شنبه 1401/05/29 ساعت حرکت : 04:10
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : پگاسوس
مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy
هواپیما
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1401/06/04 ساعت حرکت : 21:35
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل : پگاسوس
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
12,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
45,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
72,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
48,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
30,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
52,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
77,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
54,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
54,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
79,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
54,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
81,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
33,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
55,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
82,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
33,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
57,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
86,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
58,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
87,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
58,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
94,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
75,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
114,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
91,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
139,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
37,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
91,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
139,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
37,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
93,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
102,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
156,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
41,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
104,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
160,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
42,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
145,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
225,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
55,890,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا (6 شب و 7 روز)  27 و 28 و 29 و 20 و 21 و 22  مرداد با پرواز پگاسوس

خدمات : بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی 

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990.000 و نرخ کودک بدون تخت 11,990,000 تومان می باشد.

مسئولیت هرگونه ممنوع الخروج بودن و یا عدم اعتبار گذرنامه با مسافر و یا آژانس درخواست کننده می باشد و تایسیزپرواز پارسیان هیچگونه مسئولیتی ندارد

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm