تور آنتالیا | ویژه تابستان 1401 | 6 شب

(6 شب)
Economy
هواپیما
IKA AYT
تاریخ : جمعه 1401/05/14 ساعت حرکت : 04:10
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : پگاسوس
مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy
هواپیما
AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/05/20 ساعت حرکت : 21:35
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل : پگاسوس
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
30,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
33,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
39,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
56,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
45,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
64,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
46,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
47,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
47,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
47,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
49,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
78,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
52,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
74,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
29,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
53,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
76,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
33,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
55,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
80,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
55,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
80,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
58,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
85,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
59,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
86,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
29,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
59,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
86,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
36,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
60,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
88,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
37,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
63,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
93,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
30,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
63,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
93,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
30,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
65,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
80,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
120,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
36,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
99,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
150,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
42,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
99,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
107,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
163,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
45,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
109,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
167,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
46,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
151,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
234,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
60,290,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا (6 شب و 7 روز)  27 و 28 و 29 و 20 و 21 و 22  مرداد با پرواز پگاسوس

خدمات : بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی 

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990.000 و نرخ کودک بدون تخت 11,990,000 تومان می باشد.

مسئولیت هرگونه ممنوع الخروج بودن و یا عدم اعتبار گذرنامه با مسافر و یا آژانس درخواست کننده می باشد و تایسیزپرواز پارسیان هیچگونه مسئولیتی ندارد

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm