تور آنتالیا | ویژه تابستان 1401 | 6 شب

(6 شب)
Economy
هواپیما
IKA AYT
تاریخ : پنجشنبه 1401/05/20 ساعت حرکت : 04:10
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : پگاسوس
مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy
هواپیما
AYT IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/05/26 ساعت حرکت : 21:35
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل : پگاسوس
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
12,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
28,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
31,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
48,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
29,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
52,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
76,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
80,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
54,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
81,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
54,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
81,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
57,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
86,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
57,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
86,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
59,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
75,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
113,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
93,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
143,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
38,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
94,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
101,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
156,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
41,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
104,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
159,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
41,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
145,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
225,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
55,490,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا (6 شب و 7 روز)  27 و 28 و 29 و 20 و 21 و 22  مرداد با پرواز پگاسوس

خدمات : بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی 

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990.000 و نرخ کودک بدون تخت 11,990,000 تومان می باشد.

مسئولیت هرگونه ممنوع الخروج بودن و یا عدم اعتبار گذرنامه با مسافر و یا آژانس درخواست کننده می باشد و تایسیزپرواز پارسیان هیچگونه مسئولیتی ندارد

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm