تور آنتالیا ویژه پاییز 1401 | پرواز ترکیش

(6 شب)
Economy
هواپیما
IKA AYT
تاریخ : دوشنبه 1401/08/09 ساعت حرکت : 03:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ترکیش
مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy
هواپیما
AYT IKA
تاریخ : يكشنبه 1401/08/15 ساعت حرکت : 20:00
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل : ترکیش
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
56,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
39,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
39,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
41,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
65,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
78,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
46,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
83,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
48,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
29,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
59,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
98,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
35,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
61,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
101,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
35,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
64,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
113,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
37,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
66,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
116,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
38,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
82,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
140,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
46,790,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

آفر تور آنتالیا ویژه پاییز 1401 (6 شب و 7 روز) با پرواز ترکیش ایر لاین

 خدمات : بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

مسئولیت هرگونه ممنوع الخروج بودن و یا عدم اعتبار گذرنامه با مسافر و یا آژانس درخواست کننده می باشد و تایسیزپرواز پارسیان هیچگونه مسئولیتی ندارد

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm