تور استانبول ویژه 16 مرداد 1401 |3شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : يكشنبه 1401/05/16 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy
هواپیما
IST IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/05/19 ساعت حرکت : 12:40
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل : ایران ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
10,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
12,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
14,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(3 شب و 4 روز) ویژه 16 مرداد رفت با پرواز قشم ایر و برگشت با پرواز ایران ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت با پرواز قشم ایر و برگشت با پرواز ایران ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm