تور استانبول ویژه تابستان 1401 | 3 شب

(3 شب)
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : جمعه 1401/05/21 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy
هواپیما
IST IKA
تاریخ : دوشنبه 1401/05/24 ساعت حرکت : 13:30
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
9,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(3 شب و 4 روز) ویژه تابستان 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان  می باشد

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm