تور آنتالیا | ویژه تابستان 1401 | 6 شب

(6 شب)
Economy
هواپیما
IKA AYT
تاریخ : شنبه 1401/06/12 ساعت حرکت : 04:10
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : پگاسوس
مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy
هواپیما
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1401/06/18 ساعت حرکت : 21:35
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه آنتالیا
شرکت حمل و نقل : پگاسوس
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
28,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
30,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
35,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
69,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
47,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
47,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
70,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
31,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
74,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
52,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
52,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
52,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
53,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
77,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
54,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
78,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
33,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
54,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
79,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
55,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
80,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
34,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
56,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
57,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
83,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
58,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
84,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
69,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
103,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
82,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
123,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
36,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
84,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
126,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
37,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
84,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
126,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
37,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
85,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
117,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
179,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
48,190,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا (6 شب و 7 روز)  27 و 28 و 29   مرداد 3 و 4 و 5 و 10 و 11 و 12 با پرواز پگاسوس

خدمات : بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی 

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990.000 و نرخ کودک بدون تخت 11,990,000 تومان می باشد.

مسئولیت هرگونه ممنوع الخروج بودن و یا عدم اعتبار گذرنامه با مسافر و یا آژانس درخواست کننده می باشد و تایسیزپرواز پارسیان هیچگونه مسئولیتی ندارد

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm