تور استانبول | ویژه تابستان 1401 | 6 شب

(6 شب)
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : يكشنبه 1401/05/30 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy
هواپیما
IST IKA
تاریخ : شنبه 1401/06/05 ساعت حرکت : 13:30
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
6 شب
قیمت 2 تخته
14,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
49,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
89,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(6 شب و 7 روز) ویژه تابستان 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm