تور استانبول | ویژه تابستان 1401 | 5شب

(5 شب)
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : جمعه 1401/05/21 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy
هواپیما
IST IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/05/26 ساعت حرکت : 13:30
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
10,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
76,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
120,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(5 شب و 6 روز) ویژه تابستان 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت وبرگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی،اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm