تور استانبول ویژه تابستان 1401| 7شب

(7 شب)
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1401/05/26 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy
هواپیما
IST IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/06/02 ساعت حرکت : 13:30
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
12,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
7 شب
قیمت 2 تخته
15,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
55,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
102,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(7 شب و 8 روز) ویژه تابستان 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm