تور استانبول | ویژه تیر | 7 شب

(7 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
11,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
7 شب
قیمت 2 تخته
15,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
79,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(7 شب و 8 روز) ویژه تیر با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 7 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm