تور استانبول | ویژه تیر | 6 شب

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
10,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
6 شب
قیمت 2 تخته
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
69,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(6 شب و 7 روز) ویژه تیر با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm