تور استانبول | ویژه تیر | 4 شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
12,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
114,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه تیر با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 4 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm