تور استانبول | ویژه تیر | 6 شب

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
10,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
56,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
70,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(6 شب و 7 روز) ویژه تیر با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm