تور استانبول | ویژه تیر | 5 شب

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
10,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,900,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(5 شب و 6 روز) ویژه تیر با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm