تور استانبول | ویژه تیر | 4شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
9,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه تیر با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 4 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm