تور استانبول | ویژه خرداد | 4شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,477,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 4 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm