تور استانبول | ویژه تیر | 3شب

(3 شب)
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : يكشنبه 1401/04/19 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy
هواپیما
IST IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/04/22 ساعت حرکت : 13:30
طول مسیر : 02:00
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
3 شب
قیمت 2 تخته
12,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(3 شب و 4 روز) ویژه تیر با پرواز قشم ایر

مابقی تاریخ های 25 تیر تا 3 مرداد 500.000 تومان افزایش نرخ دارد

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی،اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm