تور آنتالیا | ویژه خرداد | 6 شب

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,070,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,860,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
25,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,230,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,230,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,430,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,920,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,570,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,570,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,860,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,740,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
64,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,330,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,330,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,430,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
39,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,820,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
69,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,180,000 تومان
قیمت 2 تخته
45,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
64,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
45,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
45,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
45,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
45,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
46,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
48,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
30,430,000 تومان
قیمت 2 تخته
49,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
68,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
31,080,000 تومان
قیمت 2 تخته
50,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
69,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
31,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
52,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
72,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,430,000 تومان
قیمت 2 تخته
54,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
33,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
54,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
76,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
33,570,000 تومان
قیمت 2 تخته
55,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
77,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
33,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
56,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
91,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
34,340,000 تومان
قیمت 2 تخته
58,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
82,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
35,580,000 تومان
قیمت 2 تخته
64,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
101,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
38,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
81,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
137,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
46,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
85,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
159,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
49,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
90,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
153,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
51,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
133,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
231,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
73,090,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا (6 شب و 7 روز) ویژه 26 خرداد با پرواز سان اکسپرس

خدمات : بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی 

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990.000 و نرخ کودک بدون تخت 9.990.000 تومان می باشد.

مسئولیت هرگونه ممنوع الخروج بودن و یا عدم اعتبار گذرنامه با مسافر و یا آژانس درخواست کننده می باشد و تایسیزپرواز پارسیان هیچگونه مسئولیتی ندارد

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm