تور آنتالیا | ویژه خرداد | 6 شب

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,820,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,430,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,310,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,880,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,570,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,860,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,920,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,650,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,860,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,920,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,410,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,370,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,860,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
36,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,330,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
67,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,730,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,820,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
69,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,310,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
56,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
56,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
56,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
68,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
64,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
47,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
64,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
30,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
47,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
64,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
47,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
64,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
48,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
66,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
50,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
68,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
31,810,000 تومان
قیمت 2 تخته
50,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
69,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
70,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
53,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
73,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
33,430,000 تومان
قیمت 2 تخته
55,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
76,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
34,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
56,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
77,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
34,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
56,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
78,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
34,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
57,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
92,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
35,340,000 تومان
قیمت 2 تخته
59,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
83,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
36,580,000 تومان
قیمت 2 تخته
65,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
102,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
39,540,000 تومان
قیمت 2 تخته
71,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
124,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
42,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
80,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
147,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
46,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
82,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
138,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
47,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
91,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
154,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
52,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
134,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
232,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
74,090,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا (6 شب و 7 روز) ویژه 19 و 20 و 21 خرداد با پرواز سان اکسپرس

خدمات : بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی 

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990.000 و نرخ کودک بدون تخت 10.990.000 تومان می باشد.

مسئولیت هرگونه ممنوع الخروج بودن و یا عدم اعتبار گذرنامه با مسافر و یا آژانس درخواست کننده می باشد و تایسیزپرواز پارسیان هیچگونه مسئولیتی ندارد

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm