تور استانبول | ویژه خرداد | 5 شب

(5 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : سه شنبه 1401/03/10 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
12,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(5 شب و 6 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm