تور استانبول | ویژه خرداد | 5 شب

(5 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : پنجشنبه 1401/03/12 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
10,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(5 شب و 6 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm