تور استانبول | ویژه خرداد | 5 شب

(5 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : جمعه 1401/03/13 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
7,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(5 شب و 6 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm