تور استانبول | ویژه خرداد | 5 شب

(5 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : سه شنبه 1401/03/24 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(5 شب و 6 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm