تور استانبول | ویژه خرداد | 5 شب

(5 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : سه شنبه 1401/03/17 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(5 شب و 6 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm