تور استانبول | ویژه خرداد | 5 شب

(5 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : يكشنبه 1401/03/22 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(5 شب و 6 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm