تور استانبول | ویژه خرداد | 5 شب

(5 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : شنبه 1401/03/21 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(5 شب و 6 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm