تور استانبول | ویژه خرداد | 4شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1401/03/11 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
12,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
166,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm