تور استانبول | ویژه خرداد | 4شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : پنجشنبه 1401/03/12 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
10,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
164,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm