تور استانبول | ویژه خرداد | 4شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : شنبه 1401/03/14 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
160,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm