تور استانبول | ویژه خرداد | 4شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1401/03/25 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
160,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm