تور استانبول | ویژه خرداد | 4شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : شنبه 1401/03/07 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
160,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm