تور استانبول | ویژه خرداد | 4شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.
Economy
هواپیما
IKA IST
تاریخ : دوشنبه 1401/03/23 ساعت حرکت : 19:45
طول مسیر : 03:00
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
160,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

توراستانبول(4 شب و 5 روز) ویژه خرداد با پرواز قشم ایر

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی ارائه شده و در صورت تکمیل ظرفیت این کلاس, قیمت ها دچار تغییر خواهند شد. برای اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوزاد 590.000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، بیمه، ترانسفر فرودگاهی، 

+گشت شهری 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm